Colaborarea internaţională
Colaborarea internaţională

COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILE ELECTRONICE

Republica Moldova desfăşoară o activitate internaţională de colaborare în domeniul tehnologia informaţiei şi comunicaţiile electronice intensă şi productivă. Ţara noastră este prezentă în diverse organisme, iniţiative şi proiecte din domeniu, atât la nivelul organizaţiilor internaţionale de profil, cât şi la nivelul regional şi bilateral cu alte state.

Astfel, relaţiile externe de colaborare în domeniu se prezintă după cum urmează:


 

Organisme internaţionale de profil - instituţii specializate ONU

 • Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii (UIT);
 • Uniunea Poştală Universală (UPU).

Organisme internaţionale de profil - instituţii specializate ONU

Organizaţia Naţiunilor Unite, în calitate de centru universal al reglementării tuturor problemelor de ordin global, prin intermediul agenţiilor sale specializate: Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii (UIT) şi Uniunea Poştală Universală (UPU), acordă o atenţie deosebită dezvoltării domeniului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Totodată, ONU iniţiază la direct acţiuni de ordin global menite să contribuie la dezvoltarea sectorului, cum ar fi cel mai important eveniment global, actual şi la ziua de azi - Summit-ul Mondial pentru Societatea Informaţională (WSIS) din 2003/2005, organizat prin decizia Adunării Generale ONU.

1.1. Summit-ul Mondial pentru Societatea Informaţională (WSIS)

Societatea informaţională are un caracter global, ceea ce înseamnă că în procesul de edificare a societăţii informaţionale, mai mult sau mai puţin, participă toate statele interesate. Însă în prezent, în diferite regiuni ale globului, nivelul dezvoltării tehnologilor informaţionale este diferit, persistând un „decalaj digital” între ţări. Această situaţie influenţează negativ atât statele mai puţin dezvoltate, cât şi pe cele dezvoltate. Pentru reducerea „decalajului digital” între state şi coordonarea acţiunilor comune în această direcţie, precum şi pentru elaborarea unui plan de acţiuni privind edificarea unei societăţi informaţionale la nivel global, Adunarea Generală a ONU a adoptat la 21 decembrie 2001 Rezoluţia 56/183 privind Summit-ul Mondial pentru Societatea Informaţională, care s-a desfăşurat în două etape: la Geneva în perioada 10–12 decembrie 2003 şi la Tunis, 16-18 noiembrie 2005. Obiectivul primei etape a Summit-ului WSIS de la Geneva a fost de a elabora şi a promova o concepţie clară globală privind edificarea societăţii informaţionale.
Conform Agendei forului s-au examinat următoarele chestiuni de bază:

 • formarea infrastructurii informaţionale de comunicaţii;
 • asigurarea accesului egal la informaţie şi la tehnologiile informaţionale;
 • asigurarea dezvoltării şi prestării efective a serviciilor electronice;
 • aplicarea tehnologiilor informaţionale în educaţie;
 • formularea concepţiilor naţionale şi a programelor de edificare a societăţii informaţionale.

Summit-ul WSIS de la Geneva a adoptat două documente de o importanţă globală deosebită: „Declaraţia de principii privind edificarea societăţii informaţionale: sarcina globală în noul mileniu” şi „Planul de acţiuni privind edificarea societăţii informaţionale” (http://www.mdi.gov.md/wsis_md/).

Scopul etapei Tunis al Summit-ului WSIS a fost orientat spre trasarea unor acţiuni concrete şi adoptarea unor decizii privind realizarea documentelor finale, primite în cadrul primei etape a Summit-ului WSIS de la Geneva pe 12 decembrie 2003. Astfel au fost adoptate două documente importante: „Angajamentul de la Tunis” şi „Programul Tunis pentru societatea informaţională”.

„Angajamentul de la Tunis” reafirmă Declaraţia de principii, adoptată în cadrul primei etape a Summit-ului de la Geneva şi evidenţiază unele noi realizări din perioada de după etapa Geneva, incluzând importanţa TIC pentru copii şi legătura acestora cu problemele de pace.

„Programul Tunis pentru societatea informaţională”, bazându-se pe documentele de bază, adoptate la prima etapă de la Geneva centralizează atenţia asupra următoarelor aspecte fundamentale:

 • mecanismele financiare ale implementării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii;
 • dirijarea utilizării Internetului şi a problemelor ce apar în acest context;
 • mecanismele de realizare a deciziilor şi obligaţiilor, adoptate la Geneva şi Tunis şi a activităţilor ulterioare legate de aceste.

În corespundere cu decizia, adoptată la şedinţa a doua a Comitetului preparatoriu (PrepCom-2), la etapa Tunis a WSIS au avut loc două mese rotunde şi o şedinţă a Grupului de nivel înalt pe temele „De la angajamente la fapte: realizarea deciziilor după Tunis” şi „TIC pentru dezvoltare”, ce au avut drept scop de a oferi posibilitate şefilor statelor şi guvernelor să participe la discuţii interactive cu conducători de organizaţii, structuri comercial-industriale şi uniuni ale societăţii civile, prezenţi la WSIS. Republica Moldova a fost reprezentată la lucrările Summit-ului Mondial pentru Societatea Informaţională de o delegaţie condusă de către dl Vladimir Molojen, Ministrul Dezvoltării Informaţionale al RM. În cadrul Summit-ului membrii delegaţiei moldoveneşti au luat parte şi la alte activităţi organizate cu această ocazie, dedicate problemelor guvernării electronice, noilor tehnologii informaţionale şi utilizării tehnologiilor moderne în acest domeniu. Documentele de bază ale WSIS şi informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresele: http://www.itu.int/wsis şi http://www.mdi.gov.md/wsis_md.

Cu ocazia Zilei internaţionale a telecomunicaţiilor şi societăţii informaţionale, stabilită de ONU pentru 17 mai 2007, Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii a reliefat progresul privind implementarea prevederilor WSIS la nivel naţional pe o pagină web specială. Acest portal prezintă accesul la rapoartele naţionale privind implementarea prevederilor WSIS, întocmite în colaborare cu statele membre. Rapoartele includ descrierea multilaterală a mecanismelor naţionale stabilite pentru realizarea obiectivelor WSIS, de asemenea, informaţia privind e-strategiile şi iniţiativele cheie întreprinse după 2005 (faza Tunis a WSIS). Pentru detalii la acest capitol vizitaţi adresa: http://www.itu.int
Persoana de contact la subiectul dat în cadrul MDI: dl Vasili Semeniuc, tel. 257-075, e-mail: senmeniuc.vasili@mdi.gov.md 

1.2. Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii

Republica Moldova este membră a Uniunii Internaţionale în Telecomunicaţii (UIT) din 20 octombrie 1992. UIT este cea mai veche dintre organizaţiile internaţionale de acest tip, fiind creată la 17 mai 1865 prin semnarea la Paris a primei Convenţii Internaţionale privind Telegrafia. UIT se diferenţiază de alte agenţii specializate ale ONU prin faptul că a fost creată pe principiul cooperării între guverne şi sectorul privat. Pe lângă state membre şi observatori, UIT admite şi membri de sector, care pot fi operatori, laboratoare de cercetare, producători de echipamente şi alte organizaţii similare. Parteneriatul cu sectorul privat permite echilibrul financiar, reprezentarea tuturor părţilor interesate, aportul de expertiză tehnică, etc. Astfel, începând cu 1 februarie 2002, S.A. „Moldetelecom”, ca operator naţional de telefonie, devine membru UIT, sectorul de dezvoltare (UIT-D).

Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresele: http://www.itu.int/home/index.html şi http://www.itu.int/ITU-D

Persoana de contact la subiectul dat în cadrul MDI: dl Vasili Semeniuc, tel. 257-075, e-mail: senmeniuc.vasili@mdi.gov.md 

1.3. Uniunea Poştală Universală

Uniunea Poştală Universală (UPU) este o organizaţie specializată a Naţiunilor Unite, fiind principalul forum de cooperare între administraţiile poştale internaţionale. UPU stabileşte normele pentru schimburile poştale dintre ţările membre şi face recomandări privind dezvoltarea sistemului de corespondenţe la nivel mondial şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor poştale oferite. Republica Moldova este membru plenipotenţiar al UPU de la 16 noiembrie 1992. Din anul 1997, Republica Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 30.09.2004 (Legile nr. 318-XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie2004). În rezultatul aderării la acest organism internaţional Republica Moldova beneficiază de toate avantajele oferite de UPU: libertatea tranzitului, posibilitatea de a efectua schimbul de poştă şi decontările respective cu toate ţările lumii, integrarea în comunitatea internaţională poştală, având ca urmare dezvoltarea şi perfecţionarea serviciilor poştale, asistenţa tehnică privind promovarea tehnologiilor noi poştale, oferirea burselor de participare la seminare, conferinţe şi de perfecţionare a cadrelor.

În luna august 2008 la Geneva a avut loc Congresul al 24-lea al Uniunii Poştale Universale (UPU) – eveniment marcant în viaţa poştală internaţională. Congresul a întrunit cca 179 de ţări din 191 -- membre ale UPU. Peste 2500 de persoane, inclusiv 70 miniştri, un şir de organizaţii internaţionale şi alte instituţii, care colaborează cu sectorul poştal au fost prezenţi la Congres.

Una din cele mai importante decizii ale Congresului a fost adoptarea Strategiei poştale pentru anii 2009-2012, în baza căreia Ministerul Dezvoltării Informaţionale (MDI) va elabora Strategia poştală a Republicii Moldova, care va trasa căile de dezvoltare a sectorului poştal în ţara noastră pentru următorii patru ani. La lucrările Congresului a participat şi delegaţia Republicii Moldova în frunte cu Ministrul dezvoltării informaţionale, dl Pavel Buceaţchi.

Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresa: http://www.upu.int/wsis

Persoana de contact la subiectul dat în cadrul MDI: dl Vasili Semeniuc, tel. 257-075, e-mail: senmeniuc.vasili@mdi.gov.md 

Colaborarea externă la nivel regional

 • Consiliul Europei, prin comisiile sale specializate pentru protecţia datelor cu caracter personal, drepturile omului în societatea informaţională şi democraţia electronică;
 • Iniţiativa „Europa de Sud-est electronică” (e-ESE), componentă a Consiliului Regional de Cooperare;
 • Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC) şi Consiliul coordonator pentru informatizare al statelor membre CSI de pe lângă CRC;
 • Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică (ODDE-GUAM), prin Grupul său de lucru pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii;
 • Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), prin Grupul de lucru în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

O contribuţie serioasă la dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova o aduce colaborarea externă realizată de Ministerul Dezvoltării Informaţionale prin instrumentele regionale de colaborare în domeniu:

 • Consiliul Europei, prin comisiile sale specializate pentru protecţia datelor cu caracter personal, drepturile omului în societatea informaţională şi democraţia electronică;
 • Iniţiativa „Europa de Sud-est electronică” (e-ESE), componentă a Consiliului Regional de Cooperare;
 • Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC) şi Consiliul coordonator pentru informatizare al statelor membre CSI de pe lângă CRC;
 • Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică (ODDE-GUAM), prin Grupul său de lucru pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii;
 • Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), prin Grupul de lucru în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

2. 1. Consiliul Europei

Consiliul Europei are un aport aparte în trasarea direcţiilor de dezvoltare a domeniului tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor electronice în ţările membre ale organizaţiei prin comisiile sale specializate: Comitetul Consultativ a Convenţiei privind protecţia persoanelor în ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal (T-PD) şi Comitetul ad-hoc al Consiliului Europei pentru democraţia electronică (CAHDE)

Republica Moldova este parte la Convenţia CE privind protecţia persoanelor în ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal, însă participarea la activitatea Comitetului consultativ în acest sens are o importanţă practică permanentă.

În ceea ce ţine Comitetul ad-hoc al Consiliului Europei pentru democraţia electronică – CAHDE, acesta a activat intens în perioada 2006-2008, iar la activitatea sa a participat şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale. CAHDE a fost creat la recomandarea celui de al III-lea Summit al şefilor de state şi guverne a ţărilor membre ale Consiliului Europei. Mandatul CAHDE a fost de a identifica măsurile necesare pentru a fi recomandate statelor membre pentru a promova practicile şi reformele democratice prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţii (TIC).

La activitatea CAHDEau participat reprezentanţi ai instituţiilor publice de profil, ai organizaţiilor ne-guvernamentale şi academice, precum şi reprezentanţi ai altor organisme internaţionale interesate în promovarea practicilor democratice în statele membre CE prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

La reuniunea finală a CAHDE de la Strasbourg din 13, 14 noiembrie au fost aprobate şi transmise Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei pentru aprobare următoarele documente:

 • Proiectul Recomandărilor Rec(2008)X Comitetului de Miniştri către statele membre privind democraţia electronică (e-democraţia);
 • Proiectul memorandumului explicativ la proiectul Recomandărilor Rec(2008)X Comitetului de Miniştri către statele membre privind democraţia electronică (e-democraţia);
 • Lista generică a instrumentarului şi politicilor pentru o democraţie electronică;
 • Harta de parcurs pentru e-democraţie;
 • Lista de verificare a implementării instrumentarului e-democraţie;
 • Cadrul de raportare privind iniţiativele e-democraţie;
 • Dimensiunea şi modul de evaluare a e-democraţiei;
 • Glosarul de termeni e-democraţie.

Mandatul CAHDE s-a ghidat de faptul că e-democraţia a devenit una din priorităţile de activitate ale Consiliului Europei. Această organizaţie europeană se bazează în activitatea sa, după cum este bine cunoscut, pe trei piloni: democraţia, supremaţia legii şi drepturile omului. Datorită valorii adăugate pe care o comportă în sensul dezvoltării democraţiei clasice noile instrumente IT&T, acestui sector urmează ai fi acordată de către CE toată atenţia pentru dezvoltare şi consolidare. Recomandările Consiliului Europei privind e-democraţia, odată adoptate, urmează să fie folosite de către instituţiile abilitate din statele membre pentru promovarea obiectivelor fixate, la elaborarea documentelor naţionale de politici în domeniile vizate şi la implementarea acestora.

Informaţii suplimentare la acest capitol poate fi accesată pe adresa: http://www.coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/02_Activities/002_e-democracy/

Persoană de contact în cadrul MDI la subiectul dat: dl Vitalie Tarlev, tel. 257-078, e-mail: tarlev.vitalie@mdi.gov.md

2.2. Iniţiativa „Europa de Sud-est Electronică”

Iniţiativa „Europa de Sud-est electronică” (e-ESE) a fost lansată în anul 2001, ca o componentă a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est,  Masa de lucru II ”Reconstrucţie Economică, Co-operare şi Dezvoltare”.  Această iniţiativă regională reprezintă principalul instrument de colaborare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii (IT&T) din Europa de Sud-est iar acţiunile promovate în acest cadru corespund întru totul necesităţilor de modernizare, precum şi aşteptărilor de integrare europeană a ţărilor din regiune. Aceasta facilitează procesele de apropiere de UE şi oferă perspective de integrare europeană prin dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi utilizarea activă a potenţialului intelectual la nivel regional. Iniţiativa contribuie la integrarea regiunii în economia europeană şi globală bazată pe cunoaştere şi pe noi tehnologii, prin oferirea suportului practic în promovarea unor politici moderne şi echilibrate în domeniul IT&T.

Ţările participante la Iniţiativa eESE sunt: Albania, Bosnia şi Herzegovina, Croaţia, Serbia, Kosovo, Macedonia, Moldova şi Muntenegru.

Prin efort comun, realizat cu suportul şi contribuţia Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est, a Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Comisia Europeană, prin Directoratul General pentru Societate Informaţională şi Media, ţările membre au pregătit şi au implementat cu succes în perioada anilor 2002-2007 un plan comun de acţiuni pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale – Agenda eESE.

Implementarea prevederilor Agendei eESE s-a soldat cu realizarea unor progrese semnificative de către Republica Moldova pe următoarele 4 direcţii:

 • consolidarea capacităţilor administrative pentru dezvoltarea SI (stabilirea instituţiei de nivel guvernamental pentru dezvoltarea ramurii tehnologii informaţionale şi de telecomunicaţii; a instituţiei naţionale de reglementare; a autorităţii naţionale de certificare a cheilor publice, etc.);
 • formarea cadrului legislativ necesar la etapa de faţă pentru dezvoltarea ramurii (strategie naţională de dezvoltare a SI, adoptarea unui set de legi conforme cu normele europene privind: comunicaţiile electronice; protecţia datelor personale; documentul electronic; semnătura digitală; comerţul electronic; combaterea infracţiunii informatice);
 • promovarea principiilor Societăţii Informaţionale pentru dezvoltare (realizarea unui mecanism naţional eficient de finanţare şi executare a planurilor naţionale de dezvoltare a SI; analizarea business-proceselor interne şi utilizarea noilor posibilităţi oferite de TIC pentru reformarea şi modernizarea administraţiei publice; lansarea unor proiecte naţionale de instruire vocaţională în domeniul TIC şi în primul rând a funcţionarilor publici; utilizarea procedurilor europene de colectare a datelor şi monitorizare a procesului de dezvoltare a ramurii TIC; dezvoltarea programelor naţionale de eGuvernare cu crearea şi gestionarea resurselor informaţionale de stat, oferirea serviciilor electronice, prezenţa autorităţilor publice în spaţiul virtual, dezvoltarea eDemocraţiei şi eParticipării; dezvoltarea sistemelor informaţionale pentru educaţie şi conectarea instituţiilor de învăţământ la reţeaua globală; facilitarea accesului larg la noile tehnologii informaţionale şi dezvoltarea infrastructurii comunicaţiilor electronice);
 • stabilirea unui cadru propice de colaborare regională în domeniul dezvoltării SI (schimb de experienţă multilaterală privind dezvoltarea ramurii şi participarea la evenimentele regionale IT&T; beneficierea de pe urma suportului acordat regiunii în vederea dezvoltării SI prin recomandări şi consultanţă de către donatori – Comisia Europeană, UNDP, USAID, etc.).

Republica Moldova a beneficiat întru totul de posibilităţile oferite de acest cadru de colaborare şi a fost în permanenţă menţionată printre ţările ce au realizat exemplar obiectivele stabilite de către Agenda eESE în anii 2003-2007.

Dat fiind faptul, că atât din punct de vedere politic, cât şi al impactului practic asupra dezvoltării domeniului IT&T, cooperarea în formatul Iniţiativei Europa de Sud-est electronică a fost recunoscută una dintre cele mai de succes activităţi ale Pactului de Stabilitate ESE, ţările din regiune, cu suportul instituţiilor europene şi al UNDP, au decis asupra continuării acestei activităţi.

Pe 29 octombrie 2007 la Sarajevo, Bosnia şi Herzegovina a avut loc Reuniunea Ministerială a Iniţiativei Europa de Sud-est electronică, în cadrul căreia a avut loc semnarea oficială a „Agendei eESE Plus” – un plan de acţiuni care va acoperi perioada anilor 2008-2012.

Agenda Plus stabileşte drept cadru general pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale în Europa de Sud-est, dar cu respectivele ajustări la contextul regional, agenda europeană „i2010”  („An European Information Society for growth and employment”). Activitatea la etapa de faţă în cadrul Iniţiativei se dezvoltă în trei direcţii de bază: edificarea spaţiului informaţional unic Sud-est european; promovarea politicii de inovaţii şi investiţii în cercetarea şi educaţia TIC; colaborarea în dezvoltarea Societăţi Informaţionale Incluzive.

Informaţii suplimentare privind Iniţiativa e-ESE şi participarea Republicii Moldova la acest proces regional pot fi accesate pe adresele: http://www.stabilitypact.org şi http://www.eseeinitiative.org

Persoană de contact în cadrul MDI la subiectul dat: dl Vitalie Tarlev, tel. 257-078, e-mail: tarlev.vitalie@mdi.gov.md

2.3. Comunitatea Regională în domeniul Comunicaţiilor (CRC)

Ministerul Dezvoltării Informaţionale participă la activitatea Comunităţii Regionale în Comunicaţii (CRC) şi comisiile specializate ale acesteia, precum şi la activitatea Consiliului coordonator pentru informatizare al statelor membre CSI de pe lângă CRC. Comunitatea regională în domeniul comunicaţiilor este o organizaţie regională inter-guvernamentală, creată la 17 decembrie 1991. În prezent din CRC fac parte 18 administraţii în comunicaţii, inclusiv 12 membri cu drepturi depline şi şapte observatori.

Organul suprem de lucru al CRC este Consiliul şefilor administraţiilor, iar activitatea nemijlocită este desfăşurată în comisiile specializate ale CRC. Reuniunile Consiliului şefilor administraţiilor şi ale Consiliului coordonator au loc de 2 ori pe an, iar comisiile şi grupurile de lucru specializate ale CRC se convoacă de maxim 2 ori pe an.

Deciziile adoptate în acest format poartă un caracter consultativ şi nu sunt obligatorii pentru executare. Totodată, atât administraţiile naţionale, în general, cât şi nemijlocit reprezentanţii acestora, apreciază pozitiv acest cadru de cooperare pentru posibilitatea simplificată de coordonare şi soluţionare a diferitor probleme ce ţin de activitatea instituţiilor vizate şi mecanismul de schimb de experienţă privind dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în ţările membre CRC.

Comisiile specializate şi grupurile de lucru ale CRC sunt următoarele:

 • Consiliul şefilor administraţiilor CRC;
 • Comisia pentru securitate informaţională;
 • Comisia privind coordonarea cooperării internaţionale;
 • Comisia privind reglementarea utilizării spectrului de frecvenţă radio;
 • Comisia pentru comunicaţiile poştale;
 • Comisia economică;
 • Comisia pentru informatizare;
 • Comisia CRC privind comunicaţiile prin sputnic, televiziune şi radiodifuziune;
 • Comisia CRC pentru electrocomunicaţii;
 • Comisia CRC pentru dezvoltarea resurselor umane;
 • Consiliul operatorilor în comunicaţii electronice;
 • Consiliul operatorilor comunicaţiilor poştale;
 • Comisia privind coordonarea activităţii organelor de reglementare în domeniul comunicaţiilor;
 • Grupul de lucru de înalt nivel pentru documentele legate de paşapoarte şi vize de generaţie nouă;
 • Comitetul preparatoriu CRC pentru Adunarea Mondială pentru Standartizare în Comunicaţii Electronice 2008;
 • Grupul de lucru privind telemedicina.

Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresa: http://www.rcc.org.ru 
Persoana de contact în cadrul MDI pe acest domeniu: dl Vladimir Vornic, tel. 269 584, e-mail: vornic.vladimir@mdi.gov.md

2.4. Grupul de lucru ODDE – GUAM în domeniul tehnologiilor informaţionale

Printre priorităţile de cooperare regională în cadrul ODDE-GUAM un loc aparte este atribuit cooperării în domeniul tehnologiilor informaţionale. În decembrie 2006, la Chişinău, a avut loc cea de a II-a Şedinţă a grupului de lucru în domeniul tehnologiilor informaţionale al ODDE – GUAM. Experţii ce reprezentau ţările membre au examinat posibilităţile şi perspectivele de colaborare reciprocă în domeniul dezvoltării Societăţii Informaţionale. În cadrul reuniunii s-a convenit să se consolideze reţeaua coordonatorilor GUAM în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, iar activitatea acestuia trebuie să fie armonizată cu standardele internaţionale şi europene respective. În cadrul aceleiaşi reuniuni de la Chişinău, a fost prezentată experienţa Republici Moldova în domeniul dezvoltării SI, în domeniul creării şi gestionării Registrelor de stat ale populaţiei, persoanelor juridice, etc., şi dezvoltării resurselor informaţionale de stat, precum şi a altor proiecte de succes.

În perioada 18-19 iunie 2007, la Baku, Azerbaidjan a avut loc Summit-ul Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică - GUAM. În cadrul acestui Summit a fost semnată Strategia de dezvoltare a cooperării sectoriale a statelor-membre ODDE-GUAM. O parte componentă a acestei Strategii o constituie compartimentul Tehnologii Informaţionale. Semnarea acestei Strategii reprezintă un pas înainte în procesele de cooperare, schimb de experienţă şi implementare a proiectelor comune în cadrul ODDE-GUAM în general, şi în special în domeniul TIC.

Informaţii suplimentare la acest capitol pot fi accesate pe adresele: http://www.guuam.org.

Persoana de contact în cadrul MDI pe acest domeniu: dl Vladimir Vornic, tel. 269 584, e-mail: vornic.vladimir@mdi.gov.md

2.5. Grupul de lucru în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor din cadrul Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră (OCEMN).

O atenţie deosebită la anumite etape a avut colaborarea în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în cadrul OCEMN.

În octombrie 2006 la Moscova, Federaţia Rusă au avut loc reuniunea Grupului de lucru pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii OCEMN şi Reuniunea miniştrilor tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii ai statelor-membre OCEMN.

Ordinea de zi a acestor reuniuni a inclus: examinarea rezultatelor Summit-ului Mondial pentru Societatea Informaţională; înaintarea propunerilor de colaborare privind proiectele în domeniul TIC pentru statele-membre OCEMN; aprobarea matricei de dezvoltare a domeniului TIC în statele-membre ale OCEMN; examinarea proiectului Memorandumului de intenţii privind colaborarea multilaterală în domeniul comunicaţiilor poştale; adoptarea Declaraţiei comune în domeniul TIC a statelor-membre OCEMN; elaborarea unui Program şi desemnarea Ucrainei în calitate de coordonator al Grupului de lucru în domeniul TIC.

În iunie 2008 la Istambul , Turcia a avut loc Reuniunea de inaugurare a „Platformei forului Autorităţilor Regulatorii în domeniul radiodifuziunii ale statelor din regiunea Mării Negre”. Forul este o continuare a dialogului iniţiat în cadrul Grupului de Lucru OCEMN pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii şi are drept scop să contribuie la schimbul de experienţă între autorităţile naţionale de reglementare în domeniul tele- şi radiodifuziunii.

Informaţii suplimentare la acest capitol: http://www.bsec-organization.org.

Persoana de contact în cadrul MDI pe acest domeniu: dl Vladimir Vornic, tel. 269 584, e-mail: vornic.vladimir@mdi.gov.md

Colaborarea externă la nivel bilateral

Colaborarea externă a Republicii Moldova în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei la nivel bilateral se dezvoltă, atât în paralel, în cadrul organismelor internaţionale de specialitate, cât şi în baza unor acorduri bilaterale speciale. Aceste acorduri au fost semnate în perioada de după declararea independenţei RM, fiind dictate de necesitatea asigurării interacţiunii bilaterale pe diferite domenii specifice de activitate ce intră în competenţele MDI. La etapa de faţă direcţiile de cooperare la nivel bilateral sunt vizate de următoarele acorduri bilaterale:

 1. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale, semnat la 21.04.2005.
 2. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus de colaborare în domeniul telecomunicaţiilor şi comunicaţiilor poştale, semnat la 29.06.2000.
 3. Acord de colaborare între Centrul Naţional al Informaţiei de Drept al Republicii Belarus şi Departamentul Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova, semnat la 02.12.2002.
 4. Acord de colaborare tehnico-ştiinţifică şi organizare a interacţiunii între Academia Naţională de Ştiinţă a Republicii Belarus şi Departamentul Tehnologii Informaţionale al Republicii Moldova din 17 februarie 2003.
 5. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul comunicaţiilor poştale, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale din 20.05.2004.
 6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kârgâze cu privire la colaborarea în domeniul informatizării şi tehnologiilor informaţionale, semnat la 17.04.2004.
 7. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Letone privind cooperarea în domeniul tehnologiilor informaţionale, semnat la 24.08.2007.
 8. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea şi cooperarea în domeniul poştei şi telecomunicaţiilor, semnat la 27.12.1995.
 9. Acord privind coordonarea frecvenţelor din serviciul fix şi mobil terestru din banda de frecvenţe 29,7 - 960 MHz încheiat între administraţiile de telecomunicaţii ale Republicii Moldova şi României, semnat la 30.05.1997.
 10. Acord între administraţiile de telecomunicaţii ale Republicii Moldova şi României referitor la stabilirea blocurilor de frecvenţă preferenţiale în bandă GSM, semnat la Iaşi, la 30.05.1997. În vigoare din 30.05.1997.
 11. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniul Tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor, semnat la 14.11.2008.
 12. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind procedura şi condiţiile difuzării pe teritoriul Republicii Moldova a programelor de tele- şi radiodifuziune din Rusia, semnat la Moscova, la data de 08.10.1996.În vigoare din 13.05.1997.
 13. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind statutul corespondenţelor mijloacelor de informare în masă ai Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi al corespondenţelor mijloacelor de informare în masă ai Federaţiei Ruse în Republica Moldova, semnat la 11.04.1997.În vigoare din 06.06.1997.
 14. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor, semnat la 20.03.1993.
 15. Contract între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei de colaborare în domeniul mandatelor poştale, semnat la 20.03.1993.
 16. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în problemele difuzării publicaţiilor periodice, semnat la 20.03.1993.
 17. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor guvernamentale, semnat la 23.10.1998.
 18. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan pentru colaborarea reciprocă privind mandatele poştale, semnat la 30.03.1995.
 19. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor şi comunicaţiilor poştale, semnat la 30.03.1995.

 

Informaţie pregatită:
Direcţia juridică şi integrare europeană
Pagina actualizată: 19.06.2009.
Web-design by BAIPW
Powered by AIM2
Search powered by
Pagina accesată 5401 ori
Site accesat de 102013661 persoane
Acum pe site 3207 persoane
© 2000-2010, Registru